Pravidelná shromáždění
Neděle od 16 hod
Scházíme se v 1. patře nákupního střediska COOP Potraviny, ul. M. Pujmanové 1124/28, Havířov- Šumbark

Naše víra

BIBLE

Je jedinečné, neměnné Duchem Svatým inspirované Slovo Boží.
Je nejvyšší závaznou autoritou každého křesťana.

JEDEN BŮH

Je pouze jeden věčný Bůh, Stvořitel nebe a země, který se dal poznat lidstvu jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Izraelův) zjevený ve třech osobách: Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý.

JEŽÍŠ KRISTUS

Věříme v Božství našeho Pána Ježíše Krista, v Jeho neposkvrněné početí, v Jeho bezhříšný život, Jeho zázraky, vykupitelskou smrt, fyzické vzkříšení, Jeho nanebevzetí, v Jeho návrat na zemi se slávou a mocí, kde bude vládnout 1000 let.

ANDĚLÉ

Svatí andělé slouží Bohu a Jeho záměrům.
Vzbouření andělé jsou podřízeni satanu a přinášejí lidstvu utrpení, nemoci, tragédie.

NADĚJE

Věříme v naději na vytržení církve ze země do nebe před druhým příchodem Ježíše Krista.

KREV KRISTOVA

Věříme v očištění od hříchu, které přichází skrze pokání a víru v drahocennou krev Ježíše Krista.

KŘÍŽ

Smrt Krista na kříži přineslo tomu, kdo věří, vykoupení z věčné smrti. Také osvobození od všech prokletí, nemocí, v odpověď na modlitbu s vírou.

KŘEST V DUCHU SVATÉM

Je Bohem darován těm, kdo Ho prosí a je potvrzen darem "jiných jazyků".

SVATÝ ŽIVOT

Věříme v osvěžující sílu Ducha Svatého, díky které je křesťan uschopňován žít život v radosti a ve svatosti.

VZKŘÍŠENÍ

Věříme, že bude vzkříšení spasených i zatracených. První přijmou věčný život
v Božím království, druzí věčné trápení v ohnivém jezeře.
crosschevron-down