Pravidelná shromáždění
Neděle od 15.30 hod
Scházíme se v prostorách bývalého Telecomu, Havířov- Podlesí, ul. Dlouhá třída-1199/32.

Znovuzrození

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."
Pokračovat ve čtení

Jakou máš autoritu v duchovním světě?

Boží vůlí bylo, aby člověk vládl nad zemí, i nad zvířaty a podmanil si ji.Genesis […]
Pokračovat ve čtení

Věřící mezi nevěřícími

Ježíš Kristus nás vykoupil z hříchu a smrti a převedl nás ze světa do Božího […]
Pokračovat ve čtení

Tvoje budoucnost.

Bůh stvořil člověka s tvořivými vlastnostmi, s podobnými vlastnostmi jaké má On sám, s takovou […]
Pokračovat ve čtení

Internetové křesťanství?

Teď musí každý osvědčit svoji víru a to, co dříve přijal od Pána Ježíše, musí […]
Pokračovat ve čtení
1 2 3 10

Křesťanský sbor víry

Křesťanský sbor víry v Havířově je spolkem, jehož cílem je informovat obyvatelstvo o pravém Bohu, oslavovat živého Boha a šířit mezi lidmi dobrou zprávu o Ježíši Kristu - jediném Spasiteli světa. Věříme, že přijetím Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele máme odpuštěny hříchy a přijali jsme od Něj věčný život. Jsme křesťané letničně-charismatického vyznání, kážeme Boží slovo inspirované Duchem Svatým, vyučujeme Jeho pravdy aktuálním způsobem tak, aby to vypůsobilo víru a pozitivní změny v lidském duchu, duši i těle.
Věříme, že i dnes Bůh lidi miluje, zachraňuje, uzdravuje, osvobozuje od démonů a pomáhá v každodenním životě.
Marek 9:23 "...Všechno je možné tomu, kdo věří."

Naše víra

BIBLE

Je jedinečné, neměnné Duchem Svatým inspirované Slovo Boží.
Je nejvyšší závaznou autoritou každého křesťana.

JEDEN BŮH

Je pouze jeden věčný Bůh, Stvořitel nebe a země, který se dal poznat lidstvu jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Izraelův) zjevený ve třech osobách: Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý.

JEŽÍŠ KRISTUS

Věříme v Božství našeho Pána Ježíše Krista, v Jeho neposkvrněné početí, v Jeho bezhříšný život, Jeho zázraky, vykupitelskou smrt, fyzické vzkříšení, Jeho nanebevzetí, v Jeho návrat na zemi se slávou a mocí, kde bude vládnout 1000 let.

ANDĚLÉ

Svatí andělé slouží Bohu a Jeho záměrům.
Vzbouření andělé jsou podřízeni satanu a přinášejí lidstvu utrpení, nemoci, tragédie.

NADĚJE

Věříme v naději na vytržení církve ze země do nebe před druhým příchodem Ježíše Krista.

KREV KRISTOVA

Věříme v očištění od hříchu, které přichází skrze pokání a víru v drahocennou krev Ježíše Krista.

KŘÍŽ

Smrt Krista na kříži přineslo tomu, kdo věří, vykoupení z věčné smrti. Také osvobození od všech prokletí, nemocí, v odpověď na modlitbu s vírou.

KŘEST V DUCHU SVATÉM

Je Bohem darován těm, kdo Ho prosí a je potvrzen darem "jiných jazyků".

SVATÝ ŽIVOT

Věříme v osvěžující sílu Ducha Svatého, díky které je křesťan uschopňován žít život v radosti a ve svatosti.

VZKŘÍŠENÍ

Věříme, že bude vzkříšení spasených i zatracených. První přijmou věčný život
v Božím království, druzí věčné trápení v ohnivém jezeře.

Magazín

crosschevron-down