Pravidelná shromáždění
Neděle od 16 hod
Scházíme se v 1. patře nákupního střediska COOP Potraviny, ul. M. Pujmanové 1124/28, Havířov- Šumbark

POSLEDNÍ REFORMACE film

Pokračovat ve čtení

Moderní Lazar - po třech dnech vzkříšen z mrtvých

Podrobně zdokumentovaný příběh od autonehody přes márnici k návratu mezi živé. Příběh je také na […]
Pokračovat ve čtení

23 minut v pekle

Bill Wiese:   v noci ve spánku byl vzat z těla můj duch na exkurzi do […]
Pokračovat ve čtení

Vzkříšený policista

Boris Pilipčuk Chmelnickij byl na jednotce intenzívní péče s krvácením do mozku. Náhle jeho duch vystoupil […]
Pokračovat ve čtení

Prožitek po smrti

Opustil své tělo a setkal se s Ježíšem i když ho neznal a nevěřil v […]
Pokračovat ve čtení

Křesťanský sbor víry

Křesťanský sbor víry v Havířově je spolkem, jehož cílem je informovat obyvatelstvo o pravém Bohu, oslavovat živého Boha a šířit mezi lidmi dobrou zprávu o Ježíši Kristu - jediném Spasiteli světa. Věříme, že přijetím Ježíše Krista za svého Pána a Spasitele máme odpuštěny hříchy a přijali jsme od Něj věčný život. Jsme křesťané letničně-charismatického vyznání, kážeme Boží slovo inspirované Duchem Svatým, vyučujeme Jeho pravdy aktuálním způsobem tak, aby to vypůsobilo víru a pozitivní změny v lidském duchu, duši i těle.
Věříme, že i dnes Bůh lidi miluje, zachraňuje, uzdravuje, osvobozuje od démonů a pomáhá v každodenním životě.
Marek 9:23 "...Všechno je možné tomu, kdo věří."

Naše víra

BIBLE

Je jedinečné, neměnné Duchem Svatým inspirované Slovo Boží.
Je nejvyšší závaznou autoritou každého křesťana.

JEDEN BŮH

Je pouze jeden věčný Bůh, Stvořitel nebe a země, který se dal poznat lidstvu jako Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův (Izraelův) zjevený ve třech osobách: Bůh Otec, Bůh Syn, Bůh Duch Svatý.

JEŽÍŠ KRISTUS

Věříme v Božství našeho Pána Ježíše Krista, v Jeho neposkvrněné početí, v Jeho bezhříšný život, Jeho zázraky, vykupitelskou smrt, fyzické vzkříšení, Jeho nanebevzetí, v Jeho návrat na zemi se slávou a mocí, kde bude vládnout 1000 let.

ANDĚLÉ

Svatí andělé slouží Bohu a Jeho záměrům.
Vzbouření andělé jsou podřízeni satanu a přinášejí lidstvu utrpení, nemoci, tragédie.

NADĚJE

Věříme v naději na vytržení církve ze země do nebe před druhým příchodem Ježíše Krista.

KREV KRISTOVA

Věříme v očištění od hříchu, které přichází skrze pokání a víru v drahocennou krev Ježíše Krista.

KŘÍŽ

Smrt Krista na kříži přineslo tomu, kdo věří, vykoupení z věčné smrti. Také osvobození od všech prokletí, nemocí, v odpověď na modlitbu s vírou.

KŘEST V DUCHU SVATÉM

Je Bohem darován těm, kdo Ho prosí a je potvrzen darem "jiných jazyků".

SVATÝ ŽIVOT

Věříme v osvěžující sílu Ducha Svatého, díky které je křesťan uschopňován žít život v radosti a ve svatosti.

VZKŘÍŠENÍ

Věříme, že bude vzkříšení spasených i zatracených. První přijmou věčný život
v Božím království, druzí věčné trápení v ohnivém jezeře.

Magazín

crosschevron-down