Pravidelná shromáždění
Neděle od 16 hod
Scházíme se v 1. patře nákupního střediska COOP Potraviny, ul. M. Pujmanové 1124/28, Havířov- Šumbark

Svazování a rozvazování

17. 1. 2022

1
Svazování a rozvazování
Vyučování o svazování a rozvazování není jen o vymítání démonů, ale o duchovní práci pod vedením Ducha svatého, která má vést k osvobození člověka od veškerého zla.
Ježíš Kristus vyháněl démony prstem Božím - Duchem svatým.
Matouš 12:27 Jestliže já vyháním démony ve jménu Belzebula, ve jménu koho je vyhánějí vaši žáci? Proto oni budou vašimi soudci.
Matouš 12 Jestliže však vyháním démony Duchem Božím, pak už vás zastihlo Boží království.
29 Což může někdo vejít do domu silného muže a uloupit jeho věci, jestliže dříve toho siláka nespoutá? Pak teprve vyloupí jeho dům.
Farizeové obvinili Ježíše, že vyhání démony ve jménu Belzebuba. Pán srovnává duchovní boj s mocí zla v podobenství o spoutání silného muže. Síla zla se musí nějakým způsobem spoutat, svázat, omezit. Démoni dokonce v jednom případě prosili Pána, aby je neposílal do propasti. V propasti jsou duchovní bytosti spoutány, aby nemohly vyjít ven.
Ve zjevení je napsáno, že pro soud nad lidmi měli být rozvázáni čtyři andělé, kteří měli pobít třetinu lidstva.
Zjevení Janovo 9:14 Ten hlas nařídil šestému andělu, držícímu polnici: "Rozvaž ty čtyři anděly, spoutané při veliké řece Eufratu!"
15 Tu byli rozvázáni ti čtyři andělé, připravení na hodinu, den, měsíc a rok, kdy mají pobít třetinu lidí.
Jestliže měli být "rozvázáni" čtyři andělé, pak předtím je musel někdo "SVÁZAT"!
Z tohoto textu jasně vyplývá, že v duchovním světě se děje svazování a rozvazování duchovních bytostí, tedy i démonů, andělů i samotného satana.
Judův 1:6 Také anděly, kteří si nezachovali své vznešené postavení, ale opustili určené místo, drží ve věčných poutech v temnotě pro veliký den soudu.
Kdyby nebyli duchovní bytosti zla svázané - spoutané v poutech v propasti, určitě by vyšly ven na svět a trápili by lidi. Bůh je nechal SVÁZAT - SPOUTAT, DUCHOVNÍMI PROVAZY.
Samotného satana nejde přímo svázat člověkem na zemi, protože ten bude "svázán" Božím andělem před tisíciletým královstvím. Ostatní duchovní bytosti lze duchovně svázat a paralyzovat jejich moc. Takovéto bytosti svázané nemohou dál škodit. To ovšem lidé, kteří nechodí v Duchu svatém nevědí.
Zjevení Janovo 20:1 Tu jsem viděl, jak z nebe sestupuje anděl, který má v ruce klíč od propasti a veliký řetěz.
2 Zmocnil se draka, toho dávného hada, toho ďábla a satana,
3 na tisíc let jej spoutal, uvrhl do propasti, uzamkl ji a zapečetil, aby již nemohl klamat národy, dokud se nedovrší těch tisíc let. Potom musí být ještě na krátký čas propuštěn.
Anděl z nebe "SPOUTAL" satana velikým řetězem a uzamkl propast. Toto zjevení zase mluví o spoutávání duchovní bytosti. Se satanem budou spoutány všichni volně se pohybující padlí andělé a démoni na 1000 let, aby nemohli po dobu 1000 let škodit lidem a zemi. V té době se nebude volně pohybovat žádná zlá duchovní bytost na zemi. Toto je zase na další vyučování.
2
Ježíš Kristus řekl Petrovi:
Matouš 16:19 A tobě dám klíče království nebeského. A což bys koli svázal na zemi, budeť svázáno i na nebi; a což bys koli rozvázal na zemi, budeť rozvázáno i na nebi. (Kralický překlad)
Dále Pán vyučoval učedníky o autoritě církve a prohlásil:
Matouš 18:18 Amen pravím vám: Cožkoli svížete na zemi, budeť svázáno i na nebi; a cožkoli rozvížete na zemi, budeť rozvázáno i na nebi. (Kralický překlad)
Přímo je řečeno, že cokoliv "SVÁŽETE" na zemi, bude svázáno i na nebi v obou uvedených případech. Jedná se o "COKOLIV" a cokoliv je i démon nebo padlý anděl. Cokoliv znamená, že můžeš duchovně svázat i satanovu moc. Toto duchovní svázání zlé moci nad člověkem může mít jen omezené trvání, dokud se člověk nepostaví na vlastní nohy a nezačne sám bojovat duchovní boj víry. Do té doby může věřící člověk "držet" toho Zlého na uzdě a nedovolit mu dál škodit, dokud se nerozhodne daný člověk co bude dál dělat. To vyžaduje od věřícího nasazení, modlitbu a půst až do doby rozhodnutí. Když však začne člověk hřešit, nejde držet démony od toho člověka, protože satan má moc ze hříchu. Tomu všemu se musí křesťané vyučit pod vedením Ducha svatého. Protože někdy stačí jen vyhnat démona bez svazování, někdy je nutné duchovně svázat démona, někdy je potřeba svázat duchovní moc zla. Někdy je možné poslat démony přímo do pekelné propasti. Někdy je potřeba rozvázat člověka z démonických a duchovním pout, například z prokletí generací, nebo rozvázat z hříchů. Člověk může být "duchovně" svázán i nějakým hříchem.
Bible mluví o "provazech" hříchu, smrti, podsvětí, provazech svévolníků (bezbožníků) atd.
Přísloví 5:22 Svévolníka polapí jeho zločiny, bude spoután provazy svého hříchu.
Žalmy 18:6 provazy podsvětí se kolem mne stáhly, dostihly mě léčky smrti.
Žalmy 116:3 Ovinuly mě provazy smrti, přepadly mě úzkosti podsvětí; nacházím jen soužení a strasti.
Žalmy 119:61 Ovinují mě provazy svévolníků, nezapomínám však na tvůj Zákon.
Existují tedy i duchovní provazy. Duchovní svět je nadřazen hmotnému světu a tyto "duchovní" pravdy se dají posoudit jen Duchem svatým. Kdo je vyučený Duchem svatým, pak pod vedením Duchem udělá to, k čemu ho Duch svatý vede. Není žádná šablona, podle které by se mělo jednat. Jediná možnost je poslouchat Ducha svatého. Jednou dostal jeden Boží muž vedení v Duchu svatém, aby spoutal zuřivé zvíře. Já osobně jsem zažil na horách, a mám na to svědky, že na nás za plotem zle dorážel vzteklý pes. Přišel jsem k plotu a prohlásil: "Svazuji tě démone, který na nás útočíš ve jménu Ježíše Krista" pes zakňučel a schoulený zůstal ležet za plotem.
Apoštol Pavel vysvětlil, že je rozdíl mezi přirozeným člověkem a duchovním člověkem. Přirozený člověk - bez Božího ducha, to jsou všichni neobrácení nevěřící lidé, ale také věřící lidé, kteří nerozumí Duchu svatému, nechodí s Duchem svatým a nejsou Duchem svatým vedeni, ani vyučeni ke službě.
1 Korintským 2:14 Přirozený člověk nemůže přijmout věci Božího Ducha; jsou mu bláznovstvím a nemůže je chápat, protože se dají posoudit jen Duchem.
15 Člověk obdařený Duchem je schopen posoudit všecko, ale sám nemůže být nikým správně posouzen.
V Božím slově jsou příklady skutků Božích služebníků, které nikdo před nimi neudělal.
3
2 Královská 6:5 Při porážení stromu se jednomu z nich stalo, že mu železná sekera spadla do vody. Vykřikl a zvolal: "Ach, můj pane, je vypůjčená!"
6 Muž Boží se otázal: Kam padla?" Když mu to místo ukázal, uřízl Elíša dřevo, hodil je tam a železo vyplavalo.
Nikdo předtím takovou zkušenost neměl. Náboženští a zákoničtí lidé, kdyby byli v té době u Elíši, pak by mu řekli: "Co to děláš? To nikde není napsáno v Mojžíšově zákoně. Jednáš proti Bohu. Bůh nic takového nepřikázal abys takto čaroval." Toto je jen jeden z mnoha příkladů, kdy lidé bez Božího ducha posuzují duchovní události podle svého myšlení a podle litery. Kopírují pouze literu Písma a chtějí žít podle této litery. Jsou jako cvičené opice. Naučí se biblické texty a trvají na přesném dodržování těchto textů v chování i mluvení. Nikomu nepomohou, nic dobrého neudělají, protože samotná litera zabíjí.
Ještě jeden příklad ze současnosti.
Torben Sondergaard jeden z mnoha Božích služebníků, který je veden Duchem svatým začal sloužit na veřejnosti, uzdravuje lidi ve jménu Ježíše Krista, vymítá z nich démony, vede je k pokání z hříchů a vede je k jedinému Spasiteli Ježíši Kristu. Dosavadní službu Pán potvrzuje svými znameními, zázraky i uzdraveními z různých nemocí. Jeho služba přináší lidem záchranu pro věčný život ve víře v Ježíše Krista. Jenže, problém z toho mají náboženští "farizeové a zákoníci". Hledají nějaké chyby, nebo nepřesné formulace Písma, aby ho mohli obvinit, že neslouží Bohu, ale ďáblu. Samozřejmě, že něco našli. Torben při křtech křtí nové věřící ve jméno Ježíše Krista (což někteří "osvícenější" náboženští lidé ještě snesou), ale už nesnesou, že při křtu řekne větu: "Zemři s Kristem, vstaň s Kristem". To je pro ně něco jako červený hadr před rozzuřeným býkem. Tito lidé tvrdí, že to není "přesná formulace" Písma svatého. Přesná formulace to opravdu není, ale v písmu je řečeno:
Koloským 2:12 S Kristem jste byli ve křtu pohřbeni a spolu s ním také vzkříšeni vírou v Boha..
Torben jen pod vedením Ducha svatého lidem zdůraznil význam křtu, že s Kristem zemřeli a s Ním také vstali k věčnému životu. Je to naprosto v souladu s Božím slovem a Bůh tuto službu podporuje, neurazil se, že nepoužívá přesnou formulaci, kterou Ježíš řekl svým učedníkům
(Křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého Mat. 28:19).
Lidé kteří nechodí v Duchu svatém nemají vedení v Duchu svatém a proto všechno co Duch svatý v dané době zjeví popřou a odmítnou. Máme dvě možnosti jak žít pozemský život víry. Buď se orientujeme podle mapy a za každou cenu chceme jezdit podle mapy, nebo se necháme navádět dokonalejší aktuální GPS navigací, která nás upozorňuje i na překážky, které v mapě nejsou zakresleny. Bible je dokonalá mapa a každá část Písma je pravdivá. Jenže ve skutečném životě ďábel dělá překážky a nerespektuje Bibli, porušuje Boží zákony a zastavuje křesťany v práci pro Boží království. V takovém případě musí křesťan spoléhat na Ducha svatého a jednat podle Jeho vůle a zjevení a učiní skutek, který přímo není napsán v Bibli. Důležité je, jestli tento skutek souhlasí s "duchem písma" s Božím plánem. Když daný skutek přinese osvobození od démonů, nebo uzdravení nemocného, nebo obrácení člověka k Pánu Ježíši Kristu, pak je v souladu s Božím slovem, i když není konkrétně zapsán v Bibli a je úplně jedno jaká formulace nebo způsob služby se provede. Takže tu máme dva druhy věřících. Jedni chtějí za každou cenu dodržet všechno co je napsáno v Bibli a stanou se nepřáteli Božími. Druzí chodí v Duchu svatém a kontrolují své jednání a chování s Božím slovem a jestli je to v souladu s Boží vůlí a jsou nazváni dětmi Božími.
Články na internetu jsou mnohdy psány lidmi, kteří nechodí v Duchu svatém, nejsou Duchem svatým vedeni, ani vyučováni a nerozumí duchovním věcem. Posuzují věci doslovně jen podle
4
litery - která zabíjí. Samotná litera písma, když není vysvětlena Duchem svatým nepřinese žádnou Biblickou víru do ducha člověka ale naopak způsobí lidem duchovní smrt.
Některé články na "Křesťan dnes" nebo "Křesťanem.cz" jsou zavádějící. Tak např. jeden autor píše o tom, že je nebiblické svazování démonů. V úvodním slově mluví o démonech a o satanu jako o největším démonu, přičemž satan není největší démon, ale padlý anděl, který se před svým pádem nazýval Luciferem. Tento základní fakt by měl vědět, že satan není démon.
V dalším článku jsem se dočetl, že někdy si Bůh nepřeje, aby démon z člověka odešel, aby si ještě něco ten člověk ujasnil, nebo činil pokání. Další hloupost, protože než si to ten člověk ujasní, tak ho už může ten zlý zabít. Nejdříve musí být člověk osvobozen a pak může činit pokání. Posedlý člověk, kterého vysvobodil Ježíš z množství (legie) démonů, nebyl předtím schopen činit pokání. Až po osvobození, je člověk schopen činit pokání. Proč ale neodejde některý démon hned z člověka je na další vyučování. (Pro nevíru, nepřipravenost učedníků, atd.) Další pozoruhodné "zjevení" na těchto internetových stránkách je, že někdy si Bůh nepřeje, aby člověk byl uzdraven. Další nesmysl, zase na dlouhé vyučování, proč někdo je uzdraven okamžitě a proč někdo ne. Ale v žádném případě není nikde v Písmu řečeno, že by Pán řekl učedníkům, že některé lidi uzdravujte a některé ne. Ježíš pomáhal všem bez rozdílu a pak jim řekl, aby činili pokání, aby se jim nestalo něco horšího.
Zase nebiblické vyučování některých věřících, kteří používají literu jako "kladivo na čarodějnice".
Při vymítání démonů nezáleží na přesné formulaci a slovech, ale na víře a autoritě v Duchu svatém. A komu vlastně vadí, že se svazuje duchovní moc zla? Lidem, nebo ďáblovi? Vadí to ďáblovi a dětem ďáblovým. Ježíš mluvil o některých věřících, že jejich otec je ďábel Jan 8.44.
I kdyby tvoje formulace při vymítání nebyla úplně přesná, myslíš si, že ti Pán řekne: "Protože jsi to neřekl přesně podle litery Písma, tak tě nevyslechnu!?" Bůh se dívá na srdce, které se modlí ve víře. Kdyby měl Bůh vyslyšet jen ty lidi, kteří přesně citují literu Písma, pak by jistě nikdo nemohl být spasen, protože nezná přesnou tu "správnou" formulaci.
Náboženství a zákonictví je největší hnus a hnis, který se dostal do Boží církve.
Bůh nás učinil způsobilým sloužit nové smlouvě a to je jedině v Duchu svatém.
2 Korintským 3:6 který nás učinil způsobilými sloužit nové smlouvě, jež není založena na liteře, nýbrž na Duchu. Litera zabíjí, ale Duch dává život.
Jestliže kdokoliv používá Boží slovo bez vedení Duchem svatým je ve skutečnosti duchovní vrah.
Vyučuje Boží slovo po lidsku - duševně, psychicky, z vlastního kritického rozumu a to lidem způsobí duchovní smrt. Lidé po takovém vyučování místo toho, aby se obrátili a činili pokání, tak na Boha zanevřou. A pokud někdo takto uvěří, tak jeho víra není založena na pravdách zjevených Duchem svatým, ale na lidských výmyslech a výkladech.
Kdo vyučoval první učedníky po nanebevzetí Ježíše Krista? Duch svatý!
Měli učedníci sepsaný Nový zákon? Kdo je vedl a učil? Byl to Duch svatý a oni pak vyšli a Bůh působil skrze ně divy a zázraky. Pak sepsali své zkušenosti do Nového zákona a zase pod vedením Ducha svatého. Skutky apoštolů pokračují dál i v dnešní době a i dnes musí být věřící lidé vyučování a vedeni Duchem svatým jako na začátku. V Písmu je napsán jen zlomek toho, co se tehdy stalo.
Jan napsal:
Jan 21:25 Je ještě mnoho jiného, co Ježíš učinil; kdyby se mělo všechno dopodrobna vypsat, myslí, že by celý svět neměl dost místa pro knihy o tom napsané.
5
V té době učedníci měli daleko větší znalosti a vyučování přímo od Ježíše než jen to, co pak Boží lidé napsali do Bible. Bůh rozhodl, že podrobné vyučení dá jen věrným a poslušným učedníkům i v budoucnosti a tím učitelem je Duch svatý. Ostatní lidé dostanou jen základní informace o Bohu. A i tyto informace někteří překrucují a vyučují falešně.
Po křtu v Duchu svatém jsem musel vyhodit všechna dosavadní učení o Bohu ze svého srdce, které jsem získal v náboženských kruzích i v charismatických kruzích.
Některé duchovní pravdy jsou napsány tak, aby je mohli rozpoznat jen lidé, kteří chodí v Duchu svatém. Ostatním lidem jsou tyto pravdy zakryty. I samotný Ježíš prohlásil:
Lukáš 8:10 On řekl: "Vám je dáno znát tajemství Božího království, ostatním však jen v podobenstvích, aby hledíce neviděli a slyšíce nechápali.
Pán Ježíš ví, kdo je věrný a poslušný, komu může svěřit tajemství Božího království a duchovního světa. Ostatním lidem je to bláznovství a nepochopitelné.
Když budeš chodit v Duchu svatém delší dobu a budeš Ho poslouchat, pak mnohé skryté věci ti budou odkryty v pravý čas. Já jsem se učil od lidí, kteří chodili a chodí v Duchu svatém a samozřejmě to vždy porovnávám po modlitbách s Božím slovem a prosím Ducha svatého, aby mi to vysvětlil. A On mi to vysvětluje a potvrzuje znameními a svými skutky. Neměl bych žádnou vyslyšenou modlitbu, kdybych nebyl v souladu s Boží vůlí. Samozřejmě jsem neměl někdy vyslyšené modlitby, ale to bylo na začátku mé služby, kdy jsem ještě nerozuměl Boží vůli a neměl jsem vedení v Duchu svatém. Postupně se to změnilo. Dnes zažívám mnohem více vyslyšených modliteb od Pána Ježíše, než tomu bylo na začátku, když jsem uvěřil a stále se mám co učit.
Karel Jureček

crosschevron-down