Pravidelná shromáždění
Neděle od 16 hod
Scházíme se v 1. patře nákupního střediska COOP Potraviny, ul. M. Pujmanové 1124/28, Havířov- Šumbark

Zmocnění Duchem svatým.

17. 1. 2022

1
Zmocnění Duchem svatým.
Ježíš Kristus po svém zmrtvýchvstání se zjevoval učedníkům po čtyřicet dní a učil je o Království Božím. Sk. 1.3.
V té době už nekonal veřejnou službu a ostatním lidem byl skrytý. Připravoval učedníky na službu Ducha svatého.
Učedníkům se dal poznat po svém umučení.
Skutky apoštolské 1:3 jim také po svém umučení mnoha způsoby prokázal, že žije, po čtyřicet dní se jim dával spatřit a učil je o království Božím.
4 Když s nimi byl u stolu, nařídil jim, aby neodcházeli z Jeruzaléma: "Čekejte, až se splní Otcovo zaslíbení, o němž jste ode mne slyšeli.
5 Jan křtil vodou, vy však budete pokřtěni Duchem svatým, až uplyne těchto několik dní."
6 Ti, kteří byli s ním, se ho ptali: "Pane, už v tomto čase chceš obnovit království pro Izrael?"
7 Řekl jim: "Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci;
8 ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí, a budete mi svědky v Jeruzalémě a v celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země."
Tady je stěžejní moment a přelom služby Bohu. Do té doby sloužili jen vybraní proroci, Boží muži a ženy ve staré smlouvě. Před křtem v Duchu svatém i učedníci pracovali pod vedením Ježíše Krista a nedovedli si představit, jak budou pokračovat ve službě Bohu bez Ježíše na zemi.
Ježíš jim přikázal, aby počkali, než se naplní zaslíbení a řekl jim, že i oni budou pokřtěni Duchem svatým, aby mohli sloužit ve stejné síle a moci jako sloužil Ježíš na zemi.
O letnicích (50 dní po vzkříšení Ježíše) se to stalo.
Skutky apoštolské 2:1 Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě.
2 Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli.
3 A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, rozdělily se a na každém z nich spočinul jeden;
4 všichni byli naplněni Duchem svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim Duch dával promlouvat.
Oni pak vyšli a Bůh je potvrzoval znameními, zázraky a divy. Bylo v té době přirozené, že kdo takto přijal Ducha svatého činil skutky, které jim Pán ukázal a nařídil.
Dávno předtím svým učedníkům řekl, že budou pokračovat v Boží práci se stejnou mocí a silou Ducha svatého jak to činil On sám.
Jan 14:12 Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.
13 A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu.
14 Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
Ďábla - satana, padlé anděly ani démony nejde porazit lidskými prostředky a lidskými metodami.
Křesťané jsou stále obelháváni, že nejsou "hodni" toho, aby měli takovou moc jakou měl Ježíš v pozemské službě. Ježíš by nikdy nesliboval něco, co by nechtěl lidem dát. Bůh se rozhodl už na začátku stvoření, že se podělí s člověkem o svoji moc i slávu. V porušeném světě nerozhoduje jaký má kdo názor, ale jakou kdo má moc.
2
Křesťanství se nechalo oklamat, když ve svých programech se zaměřují na vybudování "LEPŠOLIDÍ". Chtějí "vylepšovat" starého člověka až k dokonalosti a svatosti, aby mohli před Bohem i lidmi prohlásit, my už jsme lepší lidé a proto si zasloužíme nebeské království.
Pokud chápeš křesťanství jako prostředek k vylepšení člověka v chování, jednání, nebo k zvýšení vzdělání a poznání, nebo životní úrovně, pak nikdy nemůžeš sloužit Bohu, protože nikdy nebudeš tak dobrý jako Bůh a tak vznešený a svatý jako On. Písmo říká, že máme usilovat o poznání, vzdělání, i o svatost bez které nikdo nespatří Pána. Jenže někteří věřící lidé, kteří nejsou naplnění Duchem svatým to vysvětlují jako prostředek ke zvyšování životní úrovně na zemi.
Kdyby Pán chtěl vzdělanější, chytřejší lidi, tak by neoslovil obyčejné lidí jako byli rybáři, celníci, mnohdy nevzdělaní lidé. Nebyli hloupí, měli přirozenou inteligenci, ale neměli vzdělaní podle tehdejších měřítek.
Pán potřebuje hlavně poslušné a poučitelné lidi, kteří se nechají vést Duchem svatým.
Křtem v Duchu svatém ses stal Božím dítětem a Božím vyslancem na zemi. Máš reprezentovat Boží Království. Máš lidem vysvětlit o jaké království tu jde.
Jak si udržet Boží přítomnost?
Musíš milovat pravdu nad všechno ostatní.
Pavel Apoštol varuje věřící, aby nepodlehli falešnému učení o konci světa a o druhém příchodu Pána.
2 Tesalonickým 2:1 Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,
2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.
3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.
4 Ten se postaví na odpor a `povýší se nade všecko, co má jméno Boží´ nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce `usedne v chrámu Božím´ a bude se vydávat za Boha.
5 Nevzpomínáte si, že jsem vám to říkal, ještě když jsem byl u vás?
6 Víte přece, co zatím brání tomu, aby se ukázal dříve, než přijde jeho čas.
7 Ta nepravost již působí, ale jen skrytě, dokud nebude odstraněn z cesty ten, kdo tomu brání.
8 A pak se ukáže ten zlý, kterého Pán Ježíš `zabije dechem svých úst´ a zničí svým slavným příchodem.
9 Ten zlý přijde v moci satanově, bude konat kdejaký mocný čin, klamná znamení a zázraky
10 a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila.
11 Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži.
12 Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení v nepravosti.
1- nenechat se vyprovokovat a vylekat nějakým projevem ducha, nebo řečí, nebo proroctvím od lidí. Mnoho falešných proroctví se týká druhého příchodu. Říkají, že už je posledních pár vteřin před dvanáctou atd. Když začneš udávat nějaký čas, pak jsi falešný prorok.
2- Pavel řekl, že den Páně nenastane, dokud nedojde
ke všeobecné vzpouře proti Bohu. Lidé budou vědomě porušovat Boží pravdy a odmítnou Ježíše Krista. Dnes se mluví o křesťanských kořenech. To se začne popírat a odstupovat od tohoto tvrzení.
3
3- objeví se člověk nepravosti, syn zatracení, který bude popírat Ježíše Krista, všechno co směřuje k víře v pravého Boha bude potírat.
4- bude vybudován v Jeruzalémě chrám podle vzoru Šalomounova chrámu a antikristovský člověk usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.
Bude mít nadpřirozené schopnosti od satana.
5- bude konat v moci satanově mocné činy, klamná znamení a zázraky a bude svádět i věřící od cesty víry v Ježíše Krista. Odpadnou jen ti, kteří nemilují pravdu.
Charismatické projevy nic nevypovídají o tom, jestli daný člověk slouží Bohu nebo ďáblu.
6- ta nepravost antikristovský duch už působí dnes, ale omezeně, dokud jsou křesťané plní Ducha svatého, kteří tomu brání. Ti jediní jsou schopni zabránit působení antikrista.
7- Ježíš ho zabije při svém slavném příchodu a ujme se vlády na 1000 let na zemi.
Jestli si chceš uchovat Boží přítomnost, musíš se naučit chodit s Duchem svatým, komunikovat s ním, nechat se jím vést a vyučovat. Dělat skutky, které připraví On, ne ty.
Bůh si přeje, aby vyšlo mnoho věřících plných Ducha svatého mezi lidi. Není to o velkých evangelizacích a o velkých služebnících. Jedná se o každého znovuzrozeného křesťana, aby na svém místě ničil činy ďáblovy a duchovně vládl v daném místě nad démony, padlými anděly i nad samotným satanem. Ďábel bude mít problém, když na každém místě bude aspoň jeden, nebo dva lidé, kteří chodí v Duchu svatém.
To vyžaduje nekompromisní zastávaní se Božích pravd i za cenu toho, že někteří lidé odejdou ze společenství věřících.
Bůh nestojí o člověka, který nemiluje pravdu. Nemůžeš se s nikým hádat o Božích pravdách. Buď jim věříš, nebo nevěříš. O čem říká Bůh, že je hřích, tak i ty musíš říct, že je to hřích, i když se to ostatním lidem nebude líbit.
Uhýbaní z pravdy Božího slova vždycky způsobí, že Duch svatý odejde od věřícího a je jedno jestli je to apoštol, nebo jen řadový člen sboru.
Duch svatý je Duchem pravdy.
Jan 15:26 Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.
Jan 16:12 Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli.
13 Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.
Duch svatý - duch pravdy zjevuje v každé době aktuální duchovní situaci a oznámí věřícím co má přijít, co se má stát. To vyžaduje chození v Duchu svatém a v pravdě.
Pro práci pro Boží království není až tak důležité jakou máš školu, kolik jsi toho přečetl a na jakých shromážděních jsi všude byl.
Pána zajímá, jestli chodíš v Duchu a v pravdě a jestli také uctíváš Boha v Duchu a v pravdě.
To si Otec přeje a všechno ostatní ti bude přidáno.
Nehledej nejdříve to ostatní, ale nejdříve hledej Boží království a jeho spravedlnost a pak dostaneš i to ostatní.
Nedělej si problém, že ve tvém okolí není žádná živá církev. Ty jsi zakladatelem živé církve.
4
Když budeš čekat, až někdo něco založí, pak se nedočkáš, nebo přijdou nějací sektáři a "sbalí" tě.
Největší překážkou probuzení je čekání na probuzení.
Nečekej na Božího muže až přijde a zařídí to.
A tak církev stále "vyhlíží" probuzení a probuzení nepřichází.
Ty se musíš probudit. Kdyby Robinzon na ostrově jen čekal a nic by nedělal pro svoji záchranu, pak by jistě brzo zemřel.
Další překážkou v práci pro Boží království je, že ďábel ti namluví, že nejsi dostatečně připraven, vyučen, že ještě neznáš celou Bibli, že ještě nemáš takové zkušenosti a že nejsi "hoden" toho, abys sloužil v moci Ducha svatého. Ďábel ti rád připomene tvoje nedostatky a zklamání i bývalé hříchy, aby tě zastavil v jakékoli činnosti pro Boží království. A tak většina křesťanů se stále vzdělává, čte pořád dokola biblické texty, které už zná nazpaměť, prohlašuje, že věří v Boha, ale nikdy nic neudělá.
Když jsi pokřtěný v Duchu svatém, pak jsi ty probuzením pro dané místo.
Marek 16:16 Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.
17 Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky;
18 budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je."
19 Když jim to Pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici Boží.
20 Oni pak vyšli, všude kázali; a Pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
Výsledkem celého vyučování bylo, že oni pak vyšli, všude kázali a Pán je potvrzoval znameními. Probuzení nenastane, když ten, kdo je probuzený nevyjde. Skutky víry může dělat "KAŽDÝ" kdo uvěřil a přijal křest jak ve vodě, tak v Duchu svatém.
Ďábel mnohdy blokuje křesťany vidinou "velkých" akcí a "velkých skutků" a tak nedovolí věřícím dělat nic. Protože někteří věřící si myslí, že všechny ostatní menší skutky jsou nehodnotné a nepodstatné pro Boží království. Jenže věřící zapomínají, že všechny "velké" věci se rodí z malých věcí.
Musíš pochopit, že i malý skutek ve víře má svůj význam pro Boží království.
Nezabývej se myšlenkou jak spasit celý svět, ale zajímej se jak máš pomoci k víře svému bratru, sestře, matce, svému sousedovi. Pak když vyrosteš duchovně a budeš vyučen, možná tě Pán použije třeba jako Bonnkeho. Začni dnes s tím co už máš a znáš.
Pak pokračuj podle růstu víry a nevracej se zpátky na začátek.
Lukáš 16:10 Kdo je věrný v nejmenší věci, je věrný také ve velké; kdo je v nejmenší věci nepoctivý, je nepoctivý i ve velké.
11 Jestliže jste nespravovali věrně ani nespravedlivý majetek, kdo vám svěří to pravé bohatství?
12 Jestliže jste nebyli věrni v tom, co vám nepatří, kdo vám dá, co vám právem patří?
Víš co to znamená? Že Bůh ti nedá velké věci, pokud tě nevyzkouší v malé věci.
Začni s modlitbou, dotazováním se po Boží vůli a Jeho moci a pracuj podle své víry.
Pak budeš zažívat Boží přítomnost a poneseš ovoce.
Karel Jureček

crosschevron-down