Pravidelná shromáždění
Neděle od 16 hod
Scházíme se v 1. patře nákupního střediska COOP Potraviny, ul. M. Pujmanové 1124/28, Havířov- Šumbark

Víra a skutky.

17. 1. 2022

Víra a skutky.
V Božím slově je řečeno, že každý bude odpovídat za své činy a každý bude souzen podle svých skutků. Každá činnost člověka se dá posoudit podle Božího slova, jestli byly dané skutky v souladu s Boží vůlí nebo ne. Při Božím soudu Bůh nebude soudit tvoje poznání, vzdělání, dovednosti, ale Bůh bude soudit každého člověka podle toho, co v životě vykonal.
Zjevení Janovo 20:11 A viděl jsem veliký bělostný trůn a toho, kdo na něm seděl; před jeho pohledem zmizela země i nebe a už pro ně nebylo místa.
12 Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem, a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů zapsaných v těch knihách.
13 Moře vydalo své mrtvé, i smrt a její říše vydaly své mrtvé, a všichni byli souzeni podle svých činů.
Toto je konečný soud nad lidstvem. Musíme si uvědomit, že svými činy - skutky buď děláme něco dobrého a budujeme, nebo svými skutky činíme zlo a boříme.
Ďábel svými skutky ničí život člověka, uvaluje na lidi nemoci a snaží se člověka připravit o věčný život. Člověk svojí tvrdostí a špatným jednáním popuzuje Boha ke hněvu.
Římanům 2:5 Svou tvrdostí a nekajícnou myslí si střádáš Boží hněv pro den hněvu, kdy se zjeví spravedlivý Boží soud.
6 On `odplatí každému podle jeho skutků´.
7 Těm, kteří vytrvalostí v dobrém jednání hledají nepomíjející slávu a čest, dá život věčný.
8 Ty však, kteří prosazují sebe, odpírají pravdě a podléhají nepravosti, očekává hněv a trest.
9 Soužení a úzkost padne na každého, kdo působí zlo, předně na Žida, ale i na Řeka;
10 avšak sláva, čest a pokoj čeká každého, kdo působí dobro, předně Žida, ale i Řeka.
11 Bůh nikomu nestraní.
Bůh stvořil člověka k obrazu svému a chce, aby se lidé zachránili pro věčný život. Člověk má možnost se vrátit k Bohu, nebo zůstat pod vládou hříchu a smrti. Ďábel to velmi dobře ví, že když se člověk neobrátí a nebude činit pokání, tak člověk zemře ve svých hříších a bude odsouzen do věčného zatracení.
To je něco, co si lidé dnes nedokážou představit, protože na zemi i v té nejtěžší situaci je nějaká naděje na osvobození a záchranu a člověk si ani nedokáže představit věčné odsouzené v hořícím jezeře. Když člověk odejde z tohoto světa, pak už je pozdě na pokání. V duchovním světě je všechno rozhodnuto. Tam se už nedá nic napravovat. Napravit se musí každý na této zemi za svého pozemského života v hmotném těle.
Na jedné straně v Božím slově čteme, že ze samotných skutků nemůže být člověk ospravedlněn i kdyby žil podle zákona (Gal. 2:16), že ospravedlnění jsme vírou v Ježíše Krista a na druhé straně je řečeno, že když křesťané nebudou mít skutky víry, nemohou vejít do Božího království.
Jak to tedy je?
Záchranu a věčný život si nemůžeš zasloužit jen dobrou práci, morálním životem a životem podle zákona. Žádný dobrý skutek tě nezbaví hříchů a smrti. To může učinit jedině Ježíš Kristus, když se pokoříš a budeš činit pokání. Takže věčný život není možné dostat jen za dobré skutky. Lidé, kteří se chtějí zalíbit Bohu dodržováním předpisů a zákonů nevejdou do Božího království.
Galatským 2:16 víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom
2
došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona `nebude nikdo ospravedlněn´.
Dále pak v Písmu čteme, že víra bez skutků je mrtvá.
Jakubův 2:17 Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.
18 Někdo však řekne: "Jeden má víru a druhý má skutky." Tomu odpovím: Ukaž mi tu svou víru bez skutků a já ti ukážu svou víru na skutcích.
19 Ty věříš, že je jeden Bůh. To je správné. I démoni tomu věří, ale hrozí se toho.
20 Neuznáš, ty nechápavý člověče, že víra bez skutků není k ničemu?
21 Což nebyl náš otec Abraham ospravedlněn ze skutků, když položil na oltář svého syna Izáka?
22 Nevidíš, že víra působila spolu s jeho skutky a že ve skutcích došla víra dokonalosti?
23 Tak se naplnilo Písmo: `Uvěřil Abraham Bohu, a bylo mu to počítáno za spravedlnost´ a byl nazván `přítelem Božím´.
24 Vidíte, že ze skutků je člověk ospravedlněn, a ne pouze z víry!
25 Což nebyla i nevěstka Rachab podobně ospravedlněna ze skutků, když přijala posly a propustila je jinou cestou? -
26 Jako je tělo bez ducha mrtvé, tak je mrtvá i víra bez skutků.
Kdyby člověk uvěřil a okamžitě zemřel, je spasen pro víru v Ježíše Krista. Neměl možnost vykonat už žádný dobrý skutek. Lotr na kříži se přiznal k Ježíši a Pán mu řekl: "Ještě dnes budeš se mnou v ráji." Neuvěřitelné. Jediné přiznání k Ježíši Kristu stačilo, aby byl zachráněn. Nebylo to jednoduché, byl těsně před svoji smrtí a v té době Ježíše opustili i jeho učedníci. A pak je tu člověk, který s Ježíšem nechodil, předtím žil jako zločinec hříšným životem.
V rozhodující chvíli ale činil pokání ze svých hříchů, když okřikl druhého zločince, který pokoušel Pána na kříži.
Lukáš 23:39 Jeden z těch zločinců, kteří viseli na kříži, se mu rouhal: "To jsi Mesiáš? Zachraň sebe i nás!"
40 Tu ho ten druhý okřikl: "Ty se ani Boha nebojíš? Vždyť jsi sám odsouzen ke stejnému trestu.
41 A my jsme odsouzeni spravedlivě, dostáváme zaslouženou odplatu, ale on nic zlého neudělal."
42 A řekl: "Ježíši, pamatuj na mne, až přijdeš do svého království."
43 Ježíš mu odpověděl: "Amen, pravím ti, dnes budeš se mnou v ráji."
V tomto příběhu je zjevena Boží milost a Boží vůle. Každý může být zachráněn, když se veřejně přizná k Ježíši Kristu a vynese nad sebou soud, že je odsouzen spravedlivě za své zlé jednání. Tento muž činil pokání a litoval svého špatného života a pak prosil Ježíše, aby ho přijal. Pán věděl co se v tom odsouzeném zločinci děje a o čem přemýšlí. Viděl i na kříži do jeho srdce, že se pokořil. Ježíš nikoho neodmítne, kdo učiní opravdové pokání za své hříchy. To je skutek víry. Toto je jiný druh skutků, než ty skutky, kterými si lidé chtějí odpracovat svoji vinu prací, nebo svým dobrým chováním. Je to skutek víry, který vede k záchraně. A Pán ho neodmítl a přijal ho do svého království.
Takže je rozdíl mezi skutky. Apoštol Pavel mluví o mrtvých skutcích, které jsou založeny jen na povinnostech a dodržování zákonů a předpisů a pak mluví o skutcích víry, které vycházejí z víry a jsou potřebné pro spasení.
Po znovuzrození, po křtu ve vodě i v Duchu svatém pak máme činit skutky, které pramení z víry v Boha a z lásky k Bohu a k lidem.
3
Galatským 5:6 V Kristu Ježíši nezáleží na tom, je-li někdo obřezán či ne; rozhodující je víra, která se uplatňuje láskou.
Pán Ježíš miluje člověka a konal na zemi skutky, které mu připravil Otec. Každému pomáhal a vysvobozoval lidi z ďáblovy moci. Ničil skutky ďáblovy.
To platí i pro dnešní věřící. Mají konat skutky víry, které připraví Pán.
Není možné se zalíbit Bohu, když člověk chce žít podle své vůle, podle svého sobectví a podle svých představ.
Římanům 8:5 Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní.
6 Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj.
7 Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.
8 Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.
9 Vy však nejste živi ze své síly, ale z moci Ducha, jestliže ve vás Boží Duch přebývá. Kdo nemá Ducha Kristova, ten není jeho.
V tomto textu je varování, že když se člověk zaměří jen na to co se jemu líbí, dělá skutky jen podle své vůle - posiluje své ego. Hlavně aby se on měl dobře, pak je to sobectví, které vede ke smrti. Takový člověk není veden Duchem svatým, ale svojí tělesností, svojí žádostí. Je to život podle své vůle a žije z vlastních sil. Takový člověk se nemůže líbit Bohu. Není tam pokora, která vede k životu, je tam soustředění se hlavně na sebe a soustředění se na sebe je Bohu nepřátelské. Bůh nás miluje, ale nemůže nikomu pomoci, kdo se nepokoří a zůstane ve své pýše.
Jakubův 4:5 Či myslíte, že nadarmo je psáno: `Bůh žárlivě touží po duchu, kterého do nás vložil´?
6 Mocnější však je milost, kterou dává. Proto je řečeno: `Bůh se staví proti pyšným, ale pokorným dává milost.´
7 Podřiďte se tedy Bohu. Vzepřete se ďáblu a uteče od vás, přibližte se k Bohu a přiblíží se k vám.
8 Umyjte si ruce, hříšníci, a očisťte svá srdce, lidé dvojí tváře!
9 Bědujte, naříkejte a plačte! Váš smích ať se obrátí v pláč a vaše radost v žal.
10 Pokořte se před Pánem, a on vás povýší.
Aby tě mohl Pán vysvobodit a povýšit ze svého špatného stavu, pak se musíš nejdříve pokořit.
Cesta "nahoru" vede nejdříve "dolů!".
Naším úkolem je pak dál poslouchat Ducha svatého a nechat se jím vést. Dělej to, co máš dělat.
Tehdy budeš jednat správně, když se dáš vést Duchem svatým a budeš činit skutky víry, které připravil Pán.
Dále je řečeno v Jakubově listu, pokud je někdo nemocen, má vyznat své hříchy, aby mohl být uzdraven.
Jakubův 5:14 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně.
15 Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.
4
16 Vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhého, abyste byli uzdraveni. Velkou moc má vroucí modlitba spravedlivého.
17 Eliáš byl člověk jako my, a když se naléhavě modlil, aby nepršelo, nezapršelo v zemi po tři roky a šest měsíců.
18 A opět se modlil, a nebe dalo déšť a země přinesla úrodu.
19 Bratří moji, zbloudí-li kdo od pravdy a druhý ho přivede nazpět,
20 vězte, že ten, kdo odvrátí hříšníka od bludné cesty, zachrání jeho duši od smrti a přikryje množství hříchů.
Nestačí tedy jen věřit v Boha, ale každý má činit skutky, které jsou podle Boží vůle, přinášejí dobré ovoce, vedou k odpuštění hříchů, k uzdravení těla, k osvobození od démonů a ke svědectví o Ježíši Kristu v tomto světě.
Teoretická víra je k ničemu, pokud není spojena se skutky víry. Nemůžeš někomu říkat a vytýkat mu, že nevymítá démony, když ty sám nevymítáš démony. Také nemůžeš obviňovat někoho, že se nemodlí za nemocné, když ty sám se nemodlíš za nemocné, nebo nesvědčíš o Pánu Ježíši Kristu v tomto světě. A to platí všeobecně. Nestačí jen mluvit o tom "co by se mělo udělat" ale je potřeba i konat skutky v souladu s vírou.
Jakubův 1:22 Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe!
Pán Ježíš dokonce řekl, že kdo slyší jen Jeho slovo a nejedná podle něj, je podoben bláznivému muži, který si postavil dům na písku.
Matouš 7:26 Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. 27 A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký."
Pravá víra je vždy spojena se skutky. Křesťané nebudou Bohem posuzováni podle toho kolikrát přečetli Bibli a kolikrát byli na křesťanských shromážděních, konferencích a kolik Božích mužů jim sloužilo, ale podle toho co sami vykonali.
Pána zajímá jak jednáš, jaké skutky vykonáváš, ne jen to, co mluvíš.
Karel Jureček

crosschevron-down